NYHET

74 punkter för ett bättre Piteå

Vårt handlingsprogram för ett bättre Piteå innehåller 74 punkter.

 1. Anställa fler barnskötare och förskollärare till förskola.
 2. Minska storleken på barngrupperna i förskolan.
 3. Se till att de sommaröppna förskolorna är geografiskt spridda i kommunen.
 4. Värna och behålla förskola på obekväm arbetstid (Nattis).
 5. Att alla förskolor i Piteå kommun jobbar aktivt mot skadliga könsnormer.
 6. Se till att läxhjälp finns att tillgå för alla barn i kommunen.
 7. Erbjuda alla skolelever i förskoleklass och lågstadiet frukt under skoldagen.
 8. Ha moderna och anpassade läromiljöer med grund i forskning och med hjälp av ny teknik.
 9. Anställa fler vuxna i skolan för att skapa trygghet för eleverna och ge lärare de bästa förutsättningarna för att utföra sitt jobb.
 10. Se till att både skolbyggnader och utemiljöer är hållbara och anpassade efter barns olika behov.
 11. Öka investeringstakten för att möta det behov som redan finns i dag och i framtiden för förskolor och skolor.
 12. Utforma lärmiljöer som är NPF-anpassade (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
 13. Göra dans- och musikskola avgiftsfri för alla barn och unga.
 14. Vidareutveckla arbetet med trygghet och brottsförebyggande arbete, genom exempelvis fältassistenterna och föreningslivet.
 15. Skapa en mötesplats för motorburna ungdomar i samtal med de berörda ungdomarna.
 16. Skapa fritidsgårdar i hela kommunen gärna i samarbete med ideella krafter.
 17. Motverka mobbning och kränkningar både i skolan och fritiden.
 18. Satsa på befintliga och nya idrottsanläggningar i hela kommunen.
 19. Öppna ett fritidsbibliotek .
 20. Arbeta för en multiarena.
 21. Stärka samverkan med föreningslivet.
 22. Öka det kommunala föreningsstödet.
 23. Flytta övertryckshallen till en annan plats där den kan stå uppe permanent.
 24. Att våra gymnasieskolor har ett brett utbud som speglar arbetsmarknadens behov och elevernas intresse.
 25. Fortsätta utveckla Grans naturbruksskola och besöksområdet runt skolan.
 26. Erbjuda elever vid barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete anställning som barnskötare efter godkända studier.
 27. Utveckla utbudet för vuxenutbildningen.
 28. Samverka med universiteten för att utveckla campusområdet.
 29. Möjliggöra för fler att studera på distans från Piteå.
 30. Göra det lättare att få planbesked och tillgång till byggbar mark.
 31. Stimulera byggandet av 3 000 bostäder till 2030.
 32. Bygga framtidens bostäder i hållbara material och med nya energikällor.
 33. Utveckla LSS-boende, senior- och trygghetsboende samt bostäder för unga tillsammans med målgruppen.
 34. Möjliggöra för mer byggande på landsbygden, exempelvis flerbostadshus, kollektivboende och trygghetsboenden.
 35. Genomföra olika koncept som kombinerar boende med gröna lungor.
 36. Utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen exempelvis genom att införa periodkort för unga och skapa en testverksamhet för anropstrafik för att öka bussresandet på landsbygden.
 37. Vid byggandet av nya bostadsområden planera för användandet av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
 38. Erbjuda bra infrastruktur för laddbara fordon.
 39. Via mark- och exploateringsavtalen villkora att 10 procent av tillkommande bostäder avdelas för sociala ändamål.
 40. Införa en nollvision för hemlöshet i Piteå.
 41. Ha en kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck för att hela kommunens organisation ska arbeta aktivt med dessa frågor .
 42. Öka samverkan med Region Norrbotten och satsa på arbetet mot psykisk .
 43. Stötta tjej- och kvinnojourerna i kommunen för att de ska kunna utveckla sin verksamhet.
 44. Investera i kultur, skola och förskola för att minska segregationen och utanförskapet..
 45. Fortsätta att öka grundbemanningarna i äldreomsorgen.
 46. De anställda som har otillräckliga språkkunskaper ska kunna studera svenska på arbetstid.
 47. Anställda i äldreomsorgen som saknar en utbildning motsvarande undersköterska ska få möjlighet att läsa in denna som en del av sin anställning.
 48. Fler ska kunna utbilda sig till specialistundersköterska på arbetstid.
 49. Samarbetet med regionen behöver utvecklas inom i stort sett alla socialtjänstens områden, så att du ska känna dig trygg när du kommer hem från sjukhuset.
 50. Säkra tillgången till sjuksköterskor med geriatrisk specialistkompetens på alla äldreboenden, i hemtjänsten och i hemsjukvården.
 51. Ska verka för hög geriatrisk kompetens i äldreomsorgen.
 52. Att kulturen får fler mötesplatser.
 53. Stärka och utveckla allmänna samlingslokaler och mötesplatser där föreningslivet, folkbildningen och folkrörelserna, trossamfunden, det professionella och ideella kulturlivet, biblioteken och kulturinstitutionerna kan bedriva sin verksamhet.
 54. Fortsätta med att erbjuda fristadsmusiker en plats i Piteå.
 55. Att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.
 56. Förbättra och skapa naturliga grönområden för att öka den biologiska mångfalden.
 57. I all planering se till att närhet till natur och skog får utrymme i nya områden.
 58. Skapa fler förutsättningar för spontanidrott genom att införa ett sökbart bidrag till olika typer av spontanidrottsprojekt.
 59. Utveckla våra befintliga friluftsområden för att uppmuntra spontanidrott.
 60. Satsa på säkra gång- och cykelvägar som möjliggör alternativa transportsätt och binder samman hela kommunen och att dessa planeras med så få avbrott som möjligt.
 61. Satsa på friluftsområden i hela kommunen.
 62. Resecentrumet ska byggas centralt och knyta ihop kommunikationerna för hela kommunen.
 63. Utveckla samverkan med näringslivet för att ge bästa förutsättningar för befintliga företag och bästa möjligheten för att starta nya företag i Piteå.
 64. Utveckla samverkan mellan gymnasieskolorna, folkhögskolor, vuxenutbildning och universiteten för att uppmuntra innovation och kreativa näringar.
 65. Bygga ut bredband med fiber i hela kommunen.
 66. Flytta fler samhällstjänster närmare landsbygden genom att införa servicepunkter.
 67. Bidra till ökningen av självförsörjningsgraden genom insatser och stöd till den lokala gröna näringen.
 68. Göra det möjligt att omvandla friskvårdstimmar till extra friskvårdspengar för yrkesgrupper som har svårt att ta ut friskvårdstimme under arbetstid.
 69. Höja friskvårdsbidraget.
 70. Att Piteå kommun ska stå för arbetskläder och arbetsskor i alla verksamheter där dessa är nödvändiga.
 71. Schemamässigt möjliggöra vidareutbildning för de anställda inom vård, skola och omsorg samtidigt som man arbetar kvar i verksamheten
 72. Förbättrad och stärkt möjlighet till utbildning för personer med funktionsnedsättning.
 73. Samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden.
 74. Sälj inte ut välfärden genom privatiseringar i skola- vård- eller omsorg.