Trygghet både i skolan och på fritiden för alla unga i Piteå

Piteå är till för dess medborgare och vi Socialdemokrater värderar jämlikhet högst. Din bakgrund, ditt kön, storleken på dina föräldrars plånbok - ingenting av dessa saker ska spela roll när kommunens resurser fördelas. Därför får vissa saker helt enkelt kosta, om effekten blir att vi får ett mer jämlikt samhälle. Det tycker vi är viktigt.

 

Jämlikt betyder inte likadant - tvärtom. Jämlikhet handlar om att vi alla ska värderas lika i samhällets ögon och att resurser ska gå dit där behovet är som störst, för att riva de ojämlika hinder som normer och bakgrund bidrar till. När vi bygger samhället genom att solidariskt fördela resurser och ojämlika förutsättningar jämnas ut, då kan vi alla bli fria att upptäcka våra individuella intressen och starka nog att uppnå våra drömmar. Det är den demokratiskt styrda välfärdens vinst, och därför tänker vi Socialdemokrater aldrig sälja ut vår gemensamma välfärd till de som vill tjäna pengar på den.

 

En stark välfärd ska alltså utgå från jämlikhet. Men en bra och jämlik välfärd skapar också trygghet. Trygghet är i sin tur en förutsättning för att våga. Våga satsa på den där idén man gått och gnolat på, testa byta jobb, bosätta sig på en viss plats, eller lämna barnet på förskolan den där första nervösa dagen. Och i det motsatta fallet, där ojämlikhet tillåts frodas, där ökar också otryggheten. Brottslighet, våld, narkotika - är alltsammans effekten av när samhället misslyckats med att skapa jämlika förutsättningar för alla och bryta destruktiva förväntningar. Vi socialdemokrater vill att alla Piteåbor ska känna trygghet genom hela livet, och veta att samhället finns där för en i livets alla skeden.

En trygg och lärorik förskola för alla barn

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn och är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den bygger grunden för ett livslångt lärande och är startskottet för all utveckling. Förskolan ska även arbeta kompensatoriskt, genom att bland annat motverka skadliga könsnormer och därmed blir förskolan också en viktig aktör för att tidigt motverka och förebygga våld och brottslighet. Förskolan är dessutom en social skola, där barn lär sig saker som att dela med sig, vänta på sin tur, och försöka komma överens med andra barn med andra bakgrunder. Förskolan spelar en viktig roll för att barn med utländsk bakgrund ska lära sig det svenska språket och integreras i det svenska samhället.

Dessutom har förskolan även ett ansvar och spelar en viktig roll för att främja de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska för att de ska hållas levande.

Förskolan lägger helt enkelt grunden för hur framtidens medborgare formas, samtidigt som den är en trygg och lärorik plats för de minsta barnen här och nu. Personalen gör ett fenomenalt arbete och behöver ges förutsättningar att arbeta med denna viktiga verksamhet på ett tryggt och hållbart sätt.

Piteå kan bättre - och därför vill vi:

 • Anställa fler barnskötare och förskollärare till förskolan
 • Minska storleken på barngrupperna i förskolan
 • Se till att de sommar-öppna förskolorna är geografiskt spridda i kommunen
 • Värna och behålla förskola på obekväm arbetstid (”Nattis”)
 • Att alla förskolor i Piteå kommun jobbar aktivt mot skadliga könsnormer

Trygghet och glädje för alla barn och unga - både i skolan och på fritiden

Allting börjar i skolan. Inte bara lär sig barnen viktiga ämneskunskaper, de får dessutom testa nya saker och bejaka sina intressen. Skolan är en plats där barn får både kunskap och kompisar, och där läggs grunden för de individer som ska växa upp och bli demokratiska medborgare.

Skolan har ett ansvar att lyfta kunskapen om de nationella minoriteterna, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, och är en viktig del i skolans uppdrag att främja mänskliga rättigheter och att motverka kränkningar och diskriminering. Enligt läroplanen ska varje elev få kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia under grundskoletiden.

För att ge alla barn och unga en bra skolgång ska alla elever få möta lärare som ger stöd och har förväntningar på var och en. I Piteå ska våra lärare ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero. För att kunna göra det behöver våra lärare avlastas med andra yrkesgrupper i skolan.

Vi socialdemokrater vill se till att alla barn i Piteå får en god grund att stå på. Alla elever ska kunna lämna grundskolan med fullständiga betyg, och för att lyckas med det måste skolan möta elevernas olika behov och jämna ut ojämlika förutsättningar. Alla föräldrar har exempelvis inte möjlighet att hjälpa till med läxan, och en sådan sak ska inte heller påverka barns skolgång i vår kommun.

Men livet sker inte enbart innanför skolans väggar. Barn och unga ska veta att Piteå Kommun är till för dem och att deras röster tas på allvar. Barnkonventionen, som nyligen blivit svensk lag, fastställer att barn inte bara innefattas av mänskliga rättigheter - barn har också särskilda rättigheter för att de är just barn. Det betyder att rätten till sin egen röst, till sin integritet, och rätt till åsikter i frågor som rör en ska värnas extra mycket när det gäller våra barn och unga. Från lågstadieålder och upp i gymnasieålder ska Piteå vara trygg kommun. Därför behöver vi även satsa på fritidsaktiviteter och föreningsliv för samtliga barn och unga i Piteå.

Unga behöver platser där de kan och får umgås om kvällarna, och i de fall kommunen själva kan ordna det ska vi försöka göra det.

Piteå kan bättre - och därför vill vi:

 • Se till att läxhjälp finns att tillgå för alla barn i kommunen
 • Erbjuda alla skolelever i förskoleklass och lågstadiet frukt under skoldagen.
 • Ha moderna och anpassade läromiljöer med grund i forskning och med hjälp av ny teknik
 • Anställa fler vuxna i skolan för att skapa trygghet för eleverna och ge lärare de bästa förutsättningarna för att utföra sitt jobb
 • Se till att både skolbyggnader och utemiljöer är hållbara och anpassade efter barns olika behov
 • Öka investeringstakten för att möta det behov som redan finns idag och i framtiden för förskolor och skolor
 • Utforma lärmiljöer som är NPF-anpassade (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
 • Göra dans- och musikskola avgiftsfri för alla barn och unga
 • Vidareutveckla arbetet med trygghet och brottsförebyggande arbete, genom exempelvis fältassistenterna och föreningslivet
 • Skapa en mötesplats för motorburna ungdomar i samtal med de berörda ungdomarna
 • Skapa fritidsgårdar i hela kommunen gärna i samarbete med ideella krafter
 • Motverka mobbing och kränkningar både i skolan och på fritiden

Idrott och föreningsliv gör Piteå bättre

Alla våra idrottsföreningar fyller en enormt viktig roll inte bara i att träna våra framtida OS-medaljörer, utan även i allmänhet kring ledarskap, kompisrelationer, och känsla av ansvar hos barn och unga. Oavsett om barn och unga vill elitsatsa eller inte ska föreningslivet stötta de som har intresse för idrott, och detta ska kommunen hjälpa dem med på alla sätt möjliga.

Även den som inte själv utövar eller har barn som gör det, ska känna att Piteå är en kommun där idrotten är levande och en stor del av vad som gör Piteå unikt och en bra kommun att bo i.

Ett starkt föreningsliv behövs för ett levande demokratiskt samhälle. Engagemanget i ideella föreningar skapar den tillit och sociala integration som är ryggraden i vårt samhälle. Genom samarbete kring gemensamma frågor bygger vi förståelse för varandra. Detta är det bästa medlet mot segregation, isolering och otrygghet. Därför är det viktigt att värna det starka föreningslivet Piteå har och genom dialog ger föreningslivet goda förutsättningar att växa och utvecklas. Det handlar om att se över föreningsbidraget som under lång tid har varit på samma nivå, satsa på våra befintliga och nya idrottsanläggningar i hela kommunen men även att föreningslivets röst finns med i planeringen av utvecklingen i vår kommun.

För att alla barn ska kunna ta del av Piteås idrott och föreningsliv och kunna ha en aktiv fritid ska det inte behöva bero på om ens familj har råd eller plats för fritidsutrustningen. Ett fritidsbibliotek där det går att låna fritidsutrustning kostnadsfritt, möjliggör för fler barn och unga att kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter på ett klimatsmart sätt.

Piteå kan bättre - därför vill vi:

 • Satsa på befintliga och nya idrottsanläggningar i hela kommunen
 • Öppna ett fritidsbibliotek
 • Arbeta för en multiarena
 • Stärka samverkan med föreningslivet
 • Öka det kommunala föreningsstödet
 • Flytta övertryckshallen till en annan plats där den kan stå uppe permanent

Piteå ska vara en kommun där det är lätt att ta sina första steg in i vuxenlivet

Jämlikhet och uppmuntran - oavsett vem du och vilken bakgrund du har - är grundläggande för att vi ska få medborgare som mår bra och vågar satsa på sina drömmar och förverkliga dem. För att jämna ut ojämlika förutsättningar och för att unga vuxna ska känna entusiasm och glädje inför att ge sig ut i arbetslivet så behöver våra gymnasieskolor i Piteå vara attraktiva. De behöver erbjuda våra elever ett brett utbud av utbildningar som speglar både arbetsmarknadens behov och elevernas intresse. Vårt mål är att alla elever ska klara gymnasieskolan med godkända betyg. Det är också nödvändigt för få en god och jämlik start i vuxenlivet och för att kunna få ett jobb eller studera vidare. För att på sikt skapa ett mer jämställt arbetsliv och samhälle är det viktigt våra elever i valet av gymnasieprogram aktivt erbjuds att göra val efter deras intressen och inte efter traditionella könsnormer eller påtryckningar.

En del i att möta arbetsmarknadens behov kan vara att garantera jobb inom kommunen åt de som läst en viss utbildning, exempelvis undersköterska eller barnskötare. På det sättet blir det mer naturligt och lättare att bo kvar och arbeta i Piteå kommun även efter studenten.

Den kommunala vuxenutbildningen är viktig för att erbjuda människor en trygghet där alla har möjlighet att skifta bana i livet eller komplettera sin utbildning och sina kunskaper. Genom strategiska utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ska både arbetsgivare och arbetstagare stå redo och vara laddade inför den kommande gröna strukturomvandlingen.

Musikhögskolan och dess campus är en plats där många som inte kommer från Piteå möts, och därför vill vi ytterligare integrera vårt campus med övriga delar av kommunen och öka samverkan mellan Piteå Kommun och universiteten. På så vis kan de som flyttat hit för att studera kanske även finna att Piteå är den kommun de vill fortsätta bo i även efter avslutade studier.

Piteå kan bättre - därför vill vi:

 • Att våra gymnasieskolor har ett brett utbud som speglar arbetsmarknadens behov och elevernas intresse
 • Fortsätta utveckla Grans Naturbruksskola och besöksområdet runt skolan
 • Erbjuda elever vid Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete anställning som barnskötare efter godkända studier
 • Utveckla utbudet för vuxenutbildningen
 • Samverka med universiteten för att utveckla campusområdet
 • Möjliggöra för fler att studera på distans från Piteå