Trygghet mitt i livet
– för alla Piteåbor

Piteå är en bra kommun att bo och leva i. Men vi ser ändå områden där vi behöver arbeta aktivt för att göra den ännu bättre. Trygghet mitt i livet kan handla om många saker. Det handlar i första hand grundläggande om att ha en meningsfull sysselsättning, att ha en bostad, och framför allt att känna sig trygg med att om man blir sjuk eller hamnar i en oväntad livssituation, så finns samhällets alla skyddsnät där för en.

Oavsett om du bor på landsbygd eller i de centrala delarna av Piteå ska vår kommun vara naturligt sammanbunden och du ska känna en trygghet att landsbygd och stad håller ihop. Det handlar om tillgänglighet, såväl om infrastruktur som grundläggande välfärd. Alla som bor i Piteå Kommun ska känna att Piteå är deras kommun, och att samhället inte gör skillnad på medborgare även om förutsättningar ser olika ut. Bostäder och infrastruktur är viktiga delar för att klara av att skapa en kommun som håller ihop.

För oss Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Smarta bostäder för en växande kommun

Det ska vara lätt att byta boende när livet förändras. En pensionär ska inte behöva bo kvar i en för stor bostad i brist på alternativ. Inte heller ska barnfamiljer tvingas att tränga ihop sig i ettor och tvåor som är avsedda för enpersonshushåll. Unga människor ska kunna flytta från föräldrarna när tiden är mogen.

Pitebo ska ha en hög byggtakt och ett tydligt uppdrag att bygga nya hyresrätter, samtidigt som det behövs andra aktörer som möjliggör till andra boendeformer. Det ska helt enkelt finnas olika livsmiljöer och boendeformer till rimliga kostnader i hela kommunen som länkas ihop av kollektivtrafiken.

Bristen på LSS-bostäder gör att personer i behov av bostad med särskild service tvingas vänta länge på bostad och inte får den självständigheten som följer med ett eget boende. Med en tydlig politisk vilja kan kommunen genom mark- och exploateringsavtalen villkora att en viss procent av tillkommande bostäder avdelas för sociala ändamål.

Kompetensförsörjningen till befintliga företag och nya etableringar är en stor utmaning och kräver inte bara utveckling av våra gymnasie- och vuxenutbildningar och att fler nysvenskar väljer att stanna kvar i vår kommun, utan även inflytt av nya piteåbor. Tidigare skapades jobb för att få inflyttning, nu behöver det skapas möjligheter till bostadsbyggande för inflyttning.

Det räcker inte bara med nya tomter och bostäder, utan vi behöver även en plan om vad framtidens folkhem består av. För oss är det självklart, framtidens folkhem är det gröna folkhemmet med ett hållbart byggande som reducerar klimatpåverkan. En attraktiv livsmiljö är där vi kan leva hållbart, bo hållbart och verka hållbart. Där vi använder oss av nya energikällor och testar koncept som kombinerar boende med gröna lungor som stadsodling, kolonilotter och växthus. Med en aktiv bostadspolitik kan vi tillsammans genom ett hållbart, attraktivt samhällsbygge främja ett näringsliv och få inflyttning som gynnar hela kommunen.

Piteå kan bättre - och därför vill Socialdemokraterna:

 • Göra det lättare att få planbesked och tillgång till byggbar mark
 • Stimulera byggandet av 3000 bostäder till 2030
 • Bygga framtidens bostäder i hållbara material och med nya energikällor
 • Utveckla lss-boende, senior- och trygghetsboende samt bostäder för unga tillsammans med målgruppen
 • Möjliggöra för mer byggande på landsbygden, exempelvis flerbostadshus, kollektivboende och trygghetsboenden
 • Genomföra olika koncept som kombinerar boende med gröna lungor
 • Utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen exempelvis genom att införa periodkort för unga och skapa en testverksamhet för anropstrafik för att öka bussresandet på landsbygden
 • Vid byggande av nya bostadsområden planera för användande av kollektivtrafik samt gång och cykelvägar
 • Erbjuda bra infrastruktur för laddbara fordon
 • Via mark- och exploateringsavtalen villkora att 10 procent av tillkommande bostäder avdelas för sociala ändamål
 • Införa en nollvision för hemlöshet i Piteå

Vi vill motverka brottsligheten och öka tryggheten i hela Piteå kommun

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. Vi behöver aktivt bedriva en kamp mot narkotika och våldet, och inte minst mäns våld mot kvinnor. Där behöver vi arbeta brett med frågor som rör missbruk, våld och machokultur, samtidigt som vi gör konkreta satsningar genom att exempelvis stötta lokala tjej- och kvinnojourer.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet där Piteå kommun är en viktig aktör och civilsamhället stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att hamna i ett utanförskap är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Piteå kan bättre - och därför vill Socialdemokraterna:

 • Ha en kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck för att hela kommunens organisation ska arbeta aktivt med dessa frågor
 • Öka samverkan med Region Norrbotten och satsa på arbetet mot psykisk ohälsa
 • Stötta tjej- och kvinnojourerna i kommunen för att de ska kunna utveckla sin verksamhet
 • Investera i kultur, skola och förskola för att minska segregationen och utanförskapet

En trygg kommun att bli gammal i

Allt fler lever allt längre. Det är ett kvitto på vad vår starka välfärd och utveckling har åstadkommit. Fler har bättre ork och ekonomiska möjligheter att leva ett aktivt liv som pensionär. Men oavsett ekonomi ska alla kunna se fram emot en trygg ålderdom och känna sig trygg med att äldre släktingar behandlas väl. Äldreomsorgen i Piteå Kommun ska därför hålla hög kvalitet och utgå i från behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga.

Den som behöver ska få stöd och omsorg att delta i samhällslivet. Det handlar om behovet av hjälp i hemmet, av promenaden, av samvaron, att bli sedd och förstådd. Allt detta behövs för att alla ska kunna åldras i trygghet och med värdighet.

Piteå kan bättre - och därför vill Socialdemokraterna:

 • Fortsätta att öka grundbemanningarna i äldreomsorgen.
 • De anställda som har otillräckliga språkkunskaper ska kunna studera svenska på arbetstid
 • Anställda i äldreomsorgen som saknar en utbildning motsvarande undersköterska ska få möjlighet att läsa in denna som en del av sin anställning
 • Fler ska kunna utbilda sig till specialistundersköterska på arbetstid
 • Samarbetet med regionen behöver utvecklas inom i stort sett alla socialtjänstens områden, så att du ska känna dig trygg när du kommer hem från sjukhuset
 • Säkra tillgången till sjuksköterskor med geriatrisk specialistkompetens på alla äldreboenden, i hemtjänsten och i hemsjukvården
 • Ska verka för en hög geriatrisk kompetens inom äldreomsorgen.