KYRKOPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2021 – 2025

Valprogram för Socialdemokraterna Piteå i Svenska kyrkan

Vi socialdemokrater vill ha en kyrka som är öppen för alla. Alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.

Vi socialdemokrater vill …

 • att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.
 • att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande.
 • att Svenska kyrkan ska finnas till för alla i kommunen.

En nära och öppen folkkyrka

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i hela samhället. Vi vill förstärka det omfattande frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland förtroendevalda på alla nivåer. I ett mångreligiöst sammanhang är det viktigt att Svenska kyrkan främjar en aktiv dialog mellan olika trossamfund.

Vi socialdemokrater vill …

 • att kyrkan ska vara välkomnande och uppmuntra till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.
 • att kyrkan ska bli bättre på att möta människor där de finns.
 • att Sjukhuskyrkans verksamhet säkerställs.
 • att Svenska kyrkan ska vara tillgänglig för skolans verksamhet.
 • att dialogen mellan religioner och trossamfund ska främjas.
 • att utlandsfödda ska ges en naturlig plats både i verksamhet och förtroendeuppdrag.
 • att särskilda mötesplatser skapas där kyrkan möter inflyttade både genom anställda och volontärer.
 • att frivilligarbete uppmuntras i församlingarna.
 • att samarbetet utvecklas med den inomkyrkliga organisationen EFS och övrigt föreningsliv.
 • att barnkonsekvensanalyser som en följd av Barnkonventionen genomförs inför varje beslut.

Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. Strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och ska utvecklas. För oss är kollektivavtal en självklarhet.

Vi socialdemokrater vill …

 • att Svenska kyrkan ska stärka sin roll som arbetsgivare.
 • att det jämställda ledarskapet utvecklas.
 • att arbetsmiljöfrågor ska ha hög prioritet.
 • att kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i upphandlingar.
 • att församlingarna bör använda lokala entreprenörer och tjänster.
 • att Svenska kyrkan ger ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktik.

Kamp mot diskriminering för en jämställd kyrka

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke-diskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Runt om i Sverige finns präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-personer. Vi fortsätter att våga vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering.

Vi socialdemokrater vill …

 • att alla oavsett bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.
 • att Svenska kyrkan alltid står upp mot rasism och religionsförtryck
 • att Svenska kyrkan fortsätter kampen mot kvinnoprästmotstånd.
 • att Svenska kyrkan utvecklar sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten.

Ett tillgängligt kulturliv

En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet så som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. Deras kompetens, delaktighet och behov ska tas till vara i kyrkans verksamhet. Kyrkan har ett stort ansvar att bevara, förvalta, förmedla och skydda vårt kulturarv. Hit hör inte bara byggnader utan även konst och musik.

Vi socialdemokrater vill …

 • att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas.
 • att Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla.
 • att det särskilt ska satsas på verksamhet tillsammans med och för ungdomar.

Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet

Det behövs en beslutsamhet i att ställa om verksamheten så att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. Vår uppgift är att värna skapelsen och lämna över en jord med rent vatten och ren luft till kommande generationer. Svenska kyrkan ska därför gå före och vara ledande inom grön omställning. Vi måste värna naturens resurser och bedriva en hållbar skogsförvaltning.

Vi socialdemokrater vill …

 • att Svenska kyrkan fortsätter att satsa betydande resurser på det nationella arbetet med en klimatsmart kyrka och att alla nivåer deltar i omställningen, detta gäller inte minst skogsförvaltningen.
 • att Svenska kyrkan tar en aktiv del i diskussionen beträffande Agenda 2030 och gör sitt yttersta för att realisera målen i sin verksamhet.
 • att kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn taget till klimat och miljö.
 • att församlingarna i första hand använder lokalproducerade och klimatsmarta varor.

En socialt hållbar kyrka

Det sociala engagemanget är mycket viktigt inom Svenska kyrkan. Att finnas till och stå upp för varandra återspeglas i det diakonala arbetet. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där har Svenska kyrkan en viktig uppgift att fylla. Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas. Särskilt utsatta är barn. Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT bedriver ett otroligt viktigt arbete som vi vill stärka. Här riktas särskild uppmärksamhet mot flickors och kvinnors behov då dessa i stort sett alltid är de som drabbas hårdast av krig och svält. Vi ser också det nödvändiga i att kvinnor i större utsträckning ges del i arbetet med fredssamtal och försoningsprocesser.

Vi socialdemokrater vill …

 • att Svenska kyrkans internationella arbete värnas och utvecklas.
 • att det lokala diakonala arbetet ska stärka Svenska kyrkans roll i välfärdsbygget.
 • att församlingarna fortsätter driva och utveckla verksamheter för människor i utsatta situationer, likt Kompassen som drivs tillsammans med Piteå kommun.
 • att projektet St Mary som drivs tillsammans med Framnäs folkhögskola fortsätter och utvecklas.
 • att församlingarna verkar för fler samarbeten tillsammans med andra samhällsaktörer.
 • att arbetet med volontärer i besöksverksamheten för äldre och ensamma utvecklas vidare.
 • att samarbetet med frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen.

Ökat samarbete mellan Svenska kyrkans församlingar

Svenska kyrkan står inför nya utmaningar i en föränderlig omvärld. Med risk för minskat medlemsantal och nya utmaningar så behöver vi vara starka tillsammans genom att öka vårt samarbete. Det kan vi göra genom ett gemensamt resursutnyttjande mellan våra tre församlingar i kommunen.

Vi socialdemokrater vill …

 • att samarbetet mellan de tre församlingarna Hortlax, Norrfjärdens och Piteå församlingar ökar.
 • att det genomförs en strukturutredning för att hitta långsiktigt bästa möjliga organisation för Svenska kyrkan i Piteå kommun.

Detta program gäller för alla tre nivåerna men med särskild betoning på vad vi vill arbeta för på lokal nivå i de tre församlingarna i Piteå kommun; Hortlax, Norrfjärdens och Piteå församlingar. Under varje församling hittar du våra företrädare och lokala ingångar för varje församling.